Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Doprava Zadamo pri objednávke nad 99.90€ 0948 223 444

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok.

Papučkovo s. r. o.

IČO: 52 601 871

DIČ: 2121088475

Adresa: Janka Kráľa 700/30, 02901 Námestovo

ďalej len "predávajúci") 

Pri výbere výrobku je nevyhnutné, aby zvolený typ, tvar a veľkosť výrobku presne zodpovedali potrebám kupujúceho. Kupujúci je povinný pred zakúpením výrobku vziať do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie výrobku.

Po celú dobu používania zakúpeného výrobku je nevyhnutné, aby kupujúci venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám jeho používania. Osobitne je nevyhnutné dbať na všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, napr. nadmerná intenzita používania výrobku, používanie výrobku na nevhodné účely a pod.

Podmienkou pre zachovanie dobrého stavu výrobku a jeho funkčnosti je časté striedanie a jeho pravidelná údržba. Nesprávna alebo nedostatočná údržba podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť. 

Základné podmienky reklamácie:

1) Ak sa na zakúpenom výrobku v záručnej dobe vyskytne vada, má kupujúci právo výrobok reklamovať

2) Vadou sa rozumie zmena (vlastnosti) výrobku, ak jej príčinou je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, príp. nevhodné konštrukčné riešenie.

3) Za vadu nie je možné považovať zmenu vlastnosti výrobku, ktorá vznikne v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, mechanického poškodenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálu, z ktorého je výrobok vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

4) Ak si kupujúci uplatní právo zo zodpovednosti za vady predaného výrobku riadnym spôsobom, predávajúci na základe rozhodnutia kupujúceho určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní a v odôvodnených prípadoch do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

5) Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný výrobok kompletný a v stave zodpovedajúcom všeobecným zásadám hygieny. Kupujúci je povinný predložiť reklamovaný výrobok vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevziať na reklamáciu výrobok, ktorý nespĺňa vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny.

6) Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je táto vybavená ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr, vybavenie reklamácie však netrvá dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

1) Kupujúci kontaktuje predávajúceho na zverejnenom tel. čísle, alebo prostredníctvom e-mailu. Predávajúci informuje kupujúceho o ďalšom posupe vybavovania reklamácie.

2) Kupujúci môže reklamovaný tovar osobne priniesť na zverejnenú adresu predávajúceho, po predchádzajúcom kontakte a dohodnutí termínu dovezenia tovaru.

3) Kupujúci je povinný sa spolu s reklamovaným výrobkom preukázať aj originál daňového dokladu.

Vybavenie a lehoty pre uplatnenie reklamácie

1) Právo zo zodpovednosti za vady musí byť uplatnené v záručnej dobe. Reklamáciu je potrebné uplatniť bez zbytočného odkladu, hneď ako sa vada objavila. Prípadné oneskorenie pri pokračujúcom používaní výrobku môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom na odmietnutie reklamácie. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

2) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, kedy kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava. Pokiaľ je výsledkom reklamácie výmena reklamovaného tovaru, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového výrobku. Pri výmene vadnej súčasti sa nová záručná doba vzťahuje na vymenenú časť.

 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

4) Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odoslaním opraveného alebo vymenenéhovýrobku, odstúpením od zmluvy avrátením kúpnej ceny výrobku kupujúcemu, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,   alebo jej odôvodnené zamietnutie. O termíne a spôsobe vybavenia reklamácie informuje predávajúci kupujúceho už pri uplatnení reklamácie Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5) Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia.

6) Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, môže kupujúci zaslať reklamovaný výrobok na odborné posúdenie. V zamietnutí reklamácie predávajúci uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie.

7) V prípade zamietnutia reklamácie je kupujúci povinný ním reklamovaný výrobok prevziať, a to v lehote najviac 3 mesiace odo dňa, kedy bude o výsledku reklamácie vyrozumený. V prípade, že tak neučiní, je predávajúci oprávnený dať výrobok do úschovy alebo do súdnej úschovy, a to na náklady kupujúceho, príp. výrobok kupujúcemuna jeho náklady doručí.

Odstrániteľné vady

1) Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré je možné opravou odstrániť tak, aby pri nich neutrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.

2) V prípade výskytu odstrániteľnej vady má kupujúci právo na jej riadne, bezplatné a včasné odstránenie. Predávajúci je povinný vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu, alebo ak sa vada týka len súčasti výrobku, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu výrobku alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný výrobok za bezvadný, ak to kupujúci nespôsobí závažné ťažkosti.

4) Kupujúci má právo na výmenu výrobku alebo má možnosť od zmluvy odstúpiť, ak ide síce o vady odstrániteľné, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. O opätovné vyskytnutie vady po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom vád trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácie súčasne najmenej tri odstrániteľné vady.

 

Neodstrániteľné vady

1) Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorú nie je možné odstrániť alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím na všetky rozhodujúce okolnosti.

2) Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby bol výrobok riadne používaný ako výrobok bez vady, kupujúci má právo:

- požadovať výmenu výrobku za nový, bezchybný (je možná výmena za akýkoľvek výrobok) alebo

- odstúpiť od kúpnej zmluvy.

3) V prípade, že charakter neodstrániteľnej vady nebráni riadnemu používaniu výrobku ako výrobku bez vady (napr. estetické vady) a kupujúci nepožaduje výmenu výrobku, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. Pri poskytnutí zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebovania výrobku, dĺžku jeho používania a na možnosti ďalšieho použitia.

Rozpor s kúpnou zmluvou

1) Predávajúci zodpovedá za to, že predávané výrobky sú pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa ďalej rozumie, že výrobok má akosť a úžitkové vlastnosti popisované predávajúcim, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre tento druh výrobkov obvyklé.

2) Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe výrobku alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. To neplatí v prípade, ak kupujúci pred prevzatím výrobku o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. O prípady, kedy to odporuje povahe výrobku, ide predovšetkým pri zmene vlastnosti výrobku v dôsledku prirodzenej zmeny materiálu či v dôsledku opotrebenia.

3) V prípade, že výrobok pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu uviesť výrobok do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve podľa požiadaviek kupujúceho, a to buď opravou alebo výmenou (je možné vymeniť za akýkoľvek výrobok). Ak to nie je možné, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu alebo od zmluvy odstúpiť.

 

Predávajúci vedie evidenciu reklamácií v súlade s ustanovením § 18 ods. 10 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľov.

Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom  19.10 2019