Váš nákupný košík je prázdny

Reklamačný poriadok

Papučkovo s.r.o.
IČO: 52 601 871
DIČ: 2121088475
Adresa: Janka Krála 700/30, 02901 Námestovo
ďalej len "predávajúci"

Prevencia

1) Pri výbere výrobku je nutné, aby zvolený typ, tvar a veľkosť presne zodpovedali potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie.

2) Po celú dobu používania zakúpeného výrobku je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám jeho používania. Zvlášť je nutné dbať na všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, napr. nadmerná intenzita používania výrobku, používanie výrobku na nevhodné účely a pod.

3) Podmienkou pre zachovanie dobrého stavu výrobku a jeho funkčnosti je časté striedanie a jeho pravidelná údržba. Nesprávna alebo nedostatočná údržba totiž podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť.

Základné podmienky reklamácie

1) Ak sa vyskytne u zakúpeného výrobku v záručnej dobe vada, zákazník má právo túto vadu reklamovať

2) Vadou sa rozumie zmena (vlastnosti) výrobku, ak jej príčinou je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, príp. nevhodné konštrukčné riešenie.

3) Za vadu nie je možné považovať zmenu vlastnosti výrobku, ktorá vznikne v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, mechanického poškodenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálu, z ktorého je výrobok vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

4) Ak si zákazník uplatní právo zo zodpovednosti za vady predaného výrobku riadnym spôsobom, predávajúci na základe rozhodnutia zákazníka určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní a v odôvodnených prípadoch do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

5) Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný výrobok kompletný a v stave zodpovedajúcom všeobecným zásadám hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný výrobok vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Predávajúci je oprávnená odmietnuť prevziať na reklamáciu výrobok, ktorý nespĺňa vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny.

6) Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je táto vybavená ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr, vybavenie reklamácie však netrvá dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

1) Kupujúci kontaktuje predávajúceho na zverejnenom tel. čísle, alebo prostredníctvom e-mailu. Predávajúci informuje kupujúceho o ďalšom posupe vybavovania reklamácie.

2) Kupujúci môže reklamovaný tovar osobne priniesť na zverejnenú adresu predávajúceho, po predchádzajúcom kontakte a dohodnutí termínu dovezenia tovaru.

3) Kupujúci je povinný spolu s reklamovaným produktom dodať aj originál daňového dokladu.

Vybavenie a lehoty pre uplatnenie reklamácie

1) Právo zo zodpovednosti za vady musí byť uplatnené v záručnej dobe. Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, hneď ako sa vada objavila. Prípadné oneskorenie pri pokračujúcom používaní výrobku môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom na odmietnutie reklamácie. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

2) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, kedy zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava. Pokiaľ je výsledkom reklamácie výmena reklamovaného tovaru, začne bežať nová záručná doba od prevzatia nového výrobku. Pri výmene vadnej súčasti sa nová záručná doba vzťahuje na vymenenú časť

3) Záručnú dobu nie je možné zamieňať so životnosťou tovaru, t. j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby môže výrobok vzhľadom na svoje vlastnosti, daný účel a rozdielnosť v intenzite jeho používania vydržať.

4) Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. O termíne a spôsobe vybavenia reklamácie informuje predávajúci zákazníka už pri uplatnení reklamácie, pričom v deň, ktorý je v protokole uvedený ako dátum vybavenia reklamácie, je zákazník povinný si reklamovaný výrobok prevziať. Reklamácia sa považuje za vybavenú v tento deň aj v prípade, ak si zákazník v tento deň reklamovaný výrobok nevyzdvihne.

5) Ak zákazník reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia.

6) Ak zákazník reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, môže zákazník zaslať reklamovaný výrobok na odborné posúdenie. V zamietnutí reklamácie predávajúci uvedie, komu môže zákazník zaslať výrobok na odborné posúdenie.

7) V prípade zamietnutia reklamácie je zákazník povinný ním reklamovaný výrobok vyzdvihnúť, a to v lehote najviac 3 mesiace odo dňa, kedy bude o výsledku reklamácie vyrozumený. V prípade, že tak neučiní, je predávajúci oprávnený dať výrobok do úschovy alebo do súdnej úschovy, a to na náklady zákazníka, popr. výrobok zákazníkovi na jeho náklady doručí.

Odstrániteľné vady

1) Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré je možné opravou odstrániť tak, aby pri nich neutrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.

2) V prípade výskytu odstrániteľnej vady má zákazník právo na riadne, bezplatné a včasné odstránenie vady. Predávajúci je povinný vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3) Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu, alebo ak sa vada týka len súčasti výrobku, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu výrobku alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný výrobok za bezvadný, ak to zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

4) Zákazník má právo na výmenu výrobku alebo má možnosť od zmluvy odstúpiť, ak ide síce o vady odstrániteľné, avšak zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. O opätovné vyskytnutie vady po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom vád trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácie súčasne najmenej tri odstrániteľné vady.

Zodpovednosť za vady predanej veci

1) Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorú nie je možné odstrániť alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím na všetky rozhodujúce okolnosti.

2) Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby bol výrobok riadne používaný ako výrobok bez vady, zákazník má právo:
- požadovať výmenu výrobku za nový, bezchybný (je možná výmena za akýkoľvek výrobok) alebo
- odstúpiť od kúpnej zmluvy.

3) V prípade, že charakter neodstrániteľnej vady nebráni riadnemu používaniu výrobku ako výrobku bez vady (napr. estetické vady) a zákazník nepožaduje výmenu výrobku, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. Pri poskytnutí zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebovania výrobku, dĺžku jeho používania a na možnosti ďalšieho použitia.

Rozpor s kúpnou zmluvou

1) Predávajúci zodpovedá za to, že predávané výrobky sú pri prevzatí zákazníkom v zhode s kúpnou zmluvou, najmä bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa ďalej rozumie, že výrobok má akosť a úžitkové vlastnosti popisované predávajúcim, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre tento druh výrobkov obvyklé.

2) Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe výrobku alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. To neplatí v prípade, ak zákazník pred prevzatím výrobku o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. O prípady, kedy to odporuje povahe výrobku, ide predovšetkým pri zmene vlastnosti výrobku v dôsledku prirodzenej zmeny materiálu či v dôsledku opotrebenia.

3) V prípade, že výrobok pri prevzatí zákazníkom nie je v zhode s kúpnou zmluvou, je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu uviesť výrobok do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve podľa požiadaviek zákazníka, a to buď opravou alebo výmenou (je možné vymeniť za akýkoľvek výrobok). Ak to nie je možné, môže zákazník požadovať primeranú zľavu alebo od zmluvy odstúpiť.

4) Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 30.3.2015.

Nech vám už neunikne žiadna novinka.

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím