Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Doprava Zadamo pri objednávke nad 99.90€ 0948 223 444

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Papučkovo s.r.o.
IČO: 52 601 871
DIČ: 2121088475
Adresa: Janka Krála 700/30, 02901 Námestovo
ďalej len "predávajúci"    

1) Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode "papuckovo.sk", (ďalej len "internetový obchod"), a uplatňujú sa výlučne  na zmluvy uzatvorené cez tento internetový obchod. 

2) Tieto Všeobecné obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho na strane jednej, a spotrebiteľa (spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) alebo podnikateľa, ako „kupujúceho“ na strane druhej. 

3) Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa") a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pokiaľ je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1) Pre konkrétnu objednávku kupujúceho platia výlučne Všeobecné obchodné podmienky v ich znení platnom k dátumu odoslania objednávky. Textovú podobu Všeobecných obchodných podmienok je kupujúci oprávnený kedykoľvek si vytlačiť z podstránky: http://www.papuckovo.sk/........... .

2) Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetové stránky internetového obchodu, pričom predávajúci je takým návrhom viazaný po dobu umiestenia predmetného tovaru na stránkach online (následná zmena ponuky tovaru nemá vplyv na už uzatvorenú kúpnu zmluvu). Kúpna zmluva vzniká momentom doručenia (prijatia) objednávky kupujúceho predávajúcim. Objednávka, ktorá obsahuje dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny ponuky, je odmietnutím návrhu predávajúceho a považuje sa za nový návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom kúpna zmluva vzniká momentom doručenia potvrdenia predávajúceho o prijatí návrhu kupujúcemu. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť len v slovenskom jazyku. 

3) Záväznú objednávku zadá kupujúci tak, že vykoná objednávku online s uvedením požadovaných údajov a na podstránke "http://www.papuckovo.dev/prehlad-objednavky/" klikne na tlačidlo „Odoslať objednávku“ alebo inak odošle elektronický formulár. Pred odoslaním objednávky je kupujúci povinný skontrolovať a upraviť vstupné údaje, ktoré do objednávky vložil (údaje na objednávke sa ukladajú). Po odoslaní objednávky kontaktuje predávajúci kupujúceho e-mailom, alebo telefonicky (na základe údajov uvedených kupujúcim v jeho objednávke), ktorým potvrdí príjem objednávky a uvedie rekapituláciu objednávky. Informácie, obdržané emailom, je kupujúci oprávnený si kedykoľvek vytlačiť. 

4) Objednávky je možné robiť do maximálnej hodnoty 300 Eur. 

5) Minimálny vek kupujúceho je 16 rokov. 

6) Na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím, je predávajúci oprávnený predmet kúpy uložiť na náklady kupujúceho v skladisku tretej osoby.  Nebezpečenstvo náhodnej skazy/zhoršenia, resp. škody na tovare prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia tovaru ním alebo treťou osobou (inou ako prepravca) určenou spotrebiteľom. Ak si kupujúci vybral platbu bankovým prevodom, tovar bude odosielaný až po prijatí platby na účet predávajúceho. V prípade osobného odberu a platby na prevádzke predávajúceho, kupujúci uhrádza sumu za objednaný tovar v hotovosti. Následne mu je tovar vydaný. 

7) Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru. V prípade, ak je predmetom predaja tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovar vyrobený na mieru alebo tovar vyrobený pre jedného kupujúceho, kupujúci nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote je potrebné odoslať predávajúcemu nepoškodený tovar, ktorý je predmetom tejto kúpnej zmluvy spolu s písomným oznámením o odstúpení.

8) Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto Všeobecné obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uzavretím kúpnej zmluvy upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. 

 

Označenie tovaru a cena tovaru

1) Každý ponúkaný tovar je priamo v konkrétnej ponuke internetového obchodu označený opisom hlavných vlastností tovaru (napr. typ a účelovosť obuvi, výrobný spôsob obuvi, použité materiály a pod). 

2) Každý ponúkaný tovar je priamo v konkrétnej ponuke internetového obchodu označený celkovou cenou tovaru v eurách (s DPH v prípade, ak je predávajúci platcom DPH). Táto cena je konečná, čiže vrátane všetkých daní a poplatkov. Záväzná je vždy cena v čase doručenia objednávky. Cena za prepravu tovaru je uvedená pri výbere spôsobu dopravy pred odoslaním objednávky na podstránke: "http://www.papuckovo.dev/prehlad-objednavky/" 

Platobné podmienky

1) Kupujúci je oprávnený v rámci úhrady kúpnej ceny možnosť zvoliť z nasledujúcich spôsobov platby: 

a) Platba na účet – platba na účet určený predávajúcim.
b) Platba na dobierku pri dodaní tovaru - kúpna cena bude uhradená kupujúcim v hotovosti pri prevzatí tovaru.
c) Hotovosť - pri osobnom odbere. 

Zasielanie tovaru, dodacie podmienky

1) Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty, v rámci Slovenskej republiky. 

2) Miesto odberu, resp. prevzatia tovaru kupujúcim je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Zásielka s tovarom obsahuje vždy doklad o kúpe tovaru, prípadne záručný list. 

3) Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. Ak kupujúci tovar neprevezme a tovar bude vrátený na adresu predávajúceho, náklady na opätovné doručenie znáša kupujúci. 

4) Kupujúci je povinný bezprostredne po prevzatí zásielky prekontrolovať tovar spolu s dopravcom (neporušenosť zásielky, poškodenie obalu, poškodenie samotného tovaru, atď.). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie otvorenej alebo inak viditeľne poškodenej zásielky, je však povinný vyhotoviť záznam v reklamačnom protokole dopravcu a túto skutočnosť bez odkladu oznámiť predávajúcemu písomnou (e-mailom), alebo telefonickou formou.
Pokiaľ kupujúci prevezme otvorenú alebo inak poškodenú zásielku, predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu vzniknutú počas prepravy na dodanom tovare (najmä mechanické poškodenie tovaru alebo neúplnosť zásielky.

Zodpovednosť za vady predanej veci

1) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim a ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Bližšie podmienky zodpovednosti za vady sú podrobne upravené v reklamačnom poriadku. 

2) Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Výmenu tovaru nemožno požadovať vôbec v prípadoch, ak bol tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovar vyrobený na mieru alebo tovar vyrobený pre jedného kupujúceho.

Ochrana osobných údajov

1) Osobné údaje spracováva výlučne predávajúci a ním poverené osoby poučené o ochrane osobných údajov. 

2) Predávajúci spracúva osobné údaje na nasledovné účely: 


a. Predaj tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí

Predávajúci spracúva na účely predaja tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje kupujúceho: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet predávajúceho). Na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v predchádzajúcej vete aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii. Na účely riešenia poistných udalostí okrem údajov uvedených v prvej vete tohto odseku aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti. 

 

b. Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu 


Predávajúci spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu a detail objednávky.


Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenie Európskeho parlamentu  a Rady (EÚ) č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie “), a to podľa nasledovného:

- ustanovenie § 13 ods. 1, písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. a ustanovenie Článku 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia v prípade predaja tovaru prostredníctvom e-shopu a následného dodania tovaru kupujúcemu, ako aj predaj tovaru mimo ponuky e-shopu,

- ustanovenie § 13 ods. 1, písm. d) zákona č. 18/2018 Z.z. a ustanovenia Článku 6 ods. 1,       písm. c) Nariadenia v prípade riešenia poistných udalostí a vybavovania reklamácií.
 

Sprostedkovateľom osobných údajov sú nasledovné osoby: 

JOPAL s.r.o., Florinova 926/5, 029 01 Námestovo, IČO: 43937497; za účelom spracovania faktúr a účtovníctva,

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica; za účelom prepravy tovaru k zákazníkovi,

Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava, ICO: 36 421 928; za účelom prevádzky web servera, DNS, emailového servera. 

Google sluzby; Analytics, Webmaster tools, Tag manager a pod.
Facebook Ireland, Limited 4, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F; za účelom komunikácie s klientom, zadanie objednávky.
Iné orgány v spotrebiteľskom konaní, orgány finančnej správy, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti predávajúceho.

Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar, resp. prebiehajúcich konaní (poistné, reklamačné).

3) Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho na vyššie špecifikované účely (vybavovanie objednávok zadaných predávajúcemu v rámci internetového obchodu, spracovanie online nákupov, plnenie servisných služieb, reagovanie na požiadavky kupujúceho, atď.


Kupujúci má právo na informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných nárokov vymedzených zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje je možné na základe žiadosti kupujúceho odstrániť z databázy predávajúceho.
Potvrdenie o oznámení informačného systému predávajúceho je vedené Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod identifikačným číslom 201503234. 

Alternatívne riešenie sporu (ARS)

1) Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@papuckovo.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa ustanovenia § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. 

2) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

3) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania, alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. 

Záverečné ustanovenia

1) Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 30.3.2015. 

2) Predávajúci je oprávnený obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, pričom pre konkrétnu, platne uzatvorenú, kúpnu zmluvu sú záväzné Všeobecné obchodné podmienky v znení účinnom ku dňu uzavretia danej kúpnej zmluvy. 

3) S ohľadom na mimosúdne riešenie sťažností spotrebiteľov sa kupujúci s prípadnou sťažnosťou môže obrátiť na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru, a to najmä na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa. Dohľad nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. 

4) Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy v rámci internetového obchodu. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie) si hradí kupujúci sám.